Svenska

Ekskogen

Skogsområdet inne på Solliden hänger från början ihop med skogen i naturreservatet Borga hage direkt norr om området. Båda delarna är en del av den tidigare sammanhängande kustlövskog som kallades Strandskogen. Den sträckte sig längs kusten mellan Borgholm och Färjestaden.

Skogsområdet

Skogsområdet består idag främst av äldre, lundartade ekskogar med tydliga inslag av buskvegetation, främst hassel. Även almskog – som är en ovanlig skogstyp med endast några få förekomster i länet – finns här. Så länge Borgholms slott användes som försvarsanläggning låg här öppna hagmarker med några få ekar och bestånd av hassel. När betet upphörde i slutet på 1800-talet började området växa igen till den skog vi ser idag, med inslag av hassellundar och tät buskvegetation.

Rikligt med sällsynta arter

Äldre naturskogsartade ädellövskogar och sumplövskogar som finns här och i Borga Hage tillhör de naturtyper som har höga bevarandevärden. Förekomsten av gamla, grova träd är riklig. Många växt- och djurarter är helt beroende av denna naturtyp för sin överlevnad. Ett drygt hundratal sällsynta arter har hittats i området, till exempel skogskorn, silverviol, falsk djävulssopp, fjällig gallmusseron, långbensgroda, ribbcylindersnäcka och almblombock.

Sollidens Slotts samarbetspartners